بازیکن معروفی که ده کیلو الکل ۹۶ درصد خورده بود با عمل جراحی نجات پیدا کرد

بایکوف و همکاران (1974) اثرات استنشاق مزمن الکل ۹۶ درصد توسط موش ها را بررسی کرد. گروه های 15 حیوانی به مدت 24 ساعت در روز به مدت 86 روز در غلظت های 20، 2.5 و 0.6 میلی گرم بر متر مکعب (تقریباً 8.14، 1.02 و 0.24 ppm) به طور مداوم در معرض ایزوپروپیل الکل قرار گرفتند.

حیواناتی که الکل ۹۶ درصد را با غلظت 20 میلی گرم بر متر مکعب (8.14 پی پی ام) استنشاق می کردند، تغییراتی در رفتار رفلکس، افزایش در احتباس BSP، تعداد کل لکوسیت ها و تعداد لکوسیت های فلورسنت غیرطبیعی نشان دادند.

آنها همچنین کاهش محتوای اسید نوکلئیک خون، فعالیت اکسیداز و کاتالاز خون و مقدار کوپروپرفیرین در خون را نشان دادند. حیواناتی که ایزوپروپیل الکل را با دوز 2.5 میلی گرم بر متر مکعب (1.02 ppm) استنشاق می کردند، برخی از اثرات مشابه را نشان دادند، اما هیچ کدام از نظر آماری معنی دار نبودند.

در حیواناتی که ایزوپروپیل الکل را با دوز 20 میلی گرم بر متر مکعب (14/8 پی پی ام) استنشاق می کردند، یافته های پس از مرگ شامل هیپرپلازی طحال همراه با خونریزی سینوس ها و فرسایش سلول های فولیکولی، برخی شواهد از دیستروفی سلول های پارانشیمی کبد، سلول های اپاندیمی هیپرپلاستیک و دژنراتیو بود.

الکل

تغییرات در قشر حرکتی مغز هیچ یک از این اثرات در حیوانات استنشاق ایزوپروپیل الکل در mg/m3 0.6 (0.24 ppm) مشاهده نشد.

بر اساس این مطالعه مواجهه مداوم، نویسندگان پیشنهاد کردند که 0.6 میلی گرم بر متر مکعب (0.24 ppm) به عنوان حداکثر غلظت متوسط روزانه در نظر گرفته شود.

برخی از پاسخ های فیزیولوژیکی گزارش شده در این مطالعه، مانند افزایش لکوسیت های فلورسنت غیرطبیعی، مبهم هستند و بنابراین تفسیر آنها دشوار است. علاوه بر این، آنها از کمبود جزئیات تجربی رنج می برند.

ایزوپروپیل الکل (10٪) در رژیم غذایی موش های جوان به مدت 30 روز هیچ تاثیری بر رشد، وزن کبد یا محتوای چربی نداشت (میازاکی، 1955). سگهایی که دوزهای روزانه 1.3 گرم بر کیلوگرم در آب آشامیدنی داده می شدند